Αντικείμενο μελέτης της πρώτης ενότητας εργασίας, αποτελεί η ανάπτυξη της μελέτης σκοπιμότητας των ευφυών όψεων, σε κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

Αρχικά η ενότητα εργασίας περιλαμβάνει την καταγραφή των βιβλιογραφικών πρακτικών εφαρμογών και σχεδιασμού ευφυών όψεων. Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται επισκόπηση της επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας σε διεθνές επίπεδο, ανάδειξη καλών πρακτικών, μελέτη, προσαρμογή και υιοθέτηση των πλέον κατάλληλων για την ελληνική πραγματικότητα με στόχο την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών των κτιρίων. Επιπρόσθετα, στην ενότητα εργασία αυτή θα λάβει χώρα ο σχεδιασμός των λύσεων ευφυών όψεων για κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Επιπλέον, η συγκεκριμένη ενότητα θα εστιάσει στον προσδιορισμό των λύσεων που θα εφαρμοστούν έχοντας ως γνώμονα την κάλυψη αναγκών ή ελλείψεων όπως αυτές προσδιορίστηκαν από την έρευνα της προηγούμενης φάσης. Στη φάση αυτή θα αρχίσει η προβολή του έργου.

Στη τρίτη ενότητα εργασίας πραγματοποιείται το σύνολο των υπολογιστικών και εργαστηριακών ελέγχων των νέων λύσεων ευφυών όψεων για κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Στόχος της είναι η περιβαλλοντική, ενεργειακή και στατική αξιολόγηση των υλικών. Τα αποτελέσματα από το σύνολο των υπολογιστικών και εργαστηριακών ελέγχων των νέων λύσεων ευφυών όψεων για κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης θα δημοσιευτούν σε επιστημονικό περιοδικό ή επιστημονικό συνέδριο.

Σκοπός της παρούσας ενότητας εργασίας είναι η πιλοτική εφαρμογή των κατασκευαστικών λύσεων που αποφασίστηκαν. Για το σκοπό αυτό θα γίνει μελέτη του σχεδιασμού της εφαρμογής με αποτέλεσμα τη λεπτομερή καταγραφή όλων των κατασκευαστικών βημάτων για να λυθούν οποιαδήποτε προβλήματα φαίνονται στην κατασκευή. Στην πιλοτική εφαρμογή που θα προκύψει θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις τεχνικών χαρακτηριστικών της κατασκευής.

Στην πέμπτη ενότητα εργασίας πραγματοποιούνται οι επιτόπιες μετρήσεις και η αξιολόγηση των λύσεων ευφυών όψεων κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, όπως ολοκληρώθηκαν μετά την πιλοτική εφαρμογή. Η πέμπτη ενότητα εργασία διαχωρίζεται στα συγκεκριμένα διακριτά παραδοτέα τα οποία εστιάζουν, στην διεξαγωγή μετρήσεων σε πραγματικές συνθήκες, την αποτίμηση της ενεργειακής απόδοσης των νέων λύσεων και την διενέργεια ολοκληρωμένης οικονομοτεχνικής ανάλυσης. Παράλληλα τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευτούν σε επιστημονικό περιοδικό ή επιστημονικό συνέδριο.

Η τελευταία ενότητα εργασίας περιλαμβάνει τη καταγραφή και αξιολόγηση των νέων λύσεων. Στόχος θα είναι διττός, τόσο να προταθούν λύσεις θερμομόνωσής αλλά και λύσεις ευφυών όψεων χαμηλού κόστους, οι οποίες αμελλητί θα εξασφαλίζουν το κριτήριο της δομικής ακεραιότητας, με τελικό με στόχο τη μείωση των ψυκτικών και θερμικών φορτιών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας αλλά και να γίνουν όλες εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες που θα βοηθήσουν στην περαιτέρω πιστοποίηση των λύσεων. Το σύνολο των πρακτικών που θα εφαρμοστούν, συμπεριλαμβάνουν διεξαγωγή σεμιναρίων και διαλέξεων, με παράλληλη διανομή έντυπου υλικού για την ενημέρωση των σχετιζόμενων φορέων.